dogbrothers.pl dogbrothers.pl - NC + Telewizja Marzeń

dogbrothers.plWebsite Profile

Title: NC + Telewizja Marzeń
Keywords:
Description:NC + Telewizja Marzeń Click here
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

dogbrothers.pl Information

Website / Domain:dogbrothers.pl
Website IP Address:85.128.134.224
Domain DNS Server:ns1.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl

dogbrothers.pl ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dogbrothers.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

dogbrothers.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx
Date Wed, 17 Oct 2018 03:35:10 GMT

dogbrothers.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

dogbrothers.pl Similar Website

Domain WebSite Title
olastylistka.pl NC + Telewizja Marzeń
salonfabrykaurody.pl NC + Telewizja Marzeń
tynksystem.pl NC + Telewizja Marzeń
prometeuszsks.pl NC + Telewizja Marzeń
n-tv.pl Wystartowa?a telewizja NC+ - telewizja N, nc plus, cyfra+. Nowa oferta telewizji NC+.
cyfra.tv ? Telewizja : internet : anteny : monta? => Cyfra Polsat NC+
infokselmed.pl Telewizja nc+, komputery, ksero - INFO Kselmed
terazgazeta.com Telewizja
antena-wejherowo.pl ANTENA WEJHEROWO: NC+, Naziemna Telewizja Cyfrowa DVB-T, satelitarna telewizja, anteny
fabrykimarzen.org Fabryki Marzeń
program-marzen.pl Program Marzeń
ogrodmarzen.org Ogród Marzeń
slubmarzen.pl ?lub?Marzeń
republikamarzen.org Republika Marzeń |
ogrodmarzen.net Sklep - Ogród Marzeń - Ogród Marzeń
antenagdynia.com.pl ANTENA GDYNIA: NC+, Telewizja Cyfrowa, Polsat, Cb radio,satelitarne,Trójmiasto,Cyfra+
trafunek.com Trafunek | Catering Twoich marzeń
szkolamarzen.pl Szko?a Marzeń | Wybór placówki

dogbrothers.pl Alexa Rank History Chart

dogbrothers.pl aleax

dogbrothers.pl Html To Plain Text

Wspó?w?a?ciciel ?Wprost” i ?Do Rzeczy” w sieci SB Login Facebook Twitter Wydarzenia Kraj Polityka ?wiat Biznes raport Biznes i Gospodarka Komentarze i Felietony Twoje pieni?dze Finanse Filmy Archiwum Jeste? tutaj: Start Wydarzenia Kraj Wspó?w?a?ciciel ?Wprost” i ?Do Rzeczy” w sieci SB czwartek, 09 czerwiec 2016 11:44 Napisa? Grzegorz Jakubowski Skomentuj jako pierwszy! Wydrukuj Email Grzegorz Jakubowski Oceń ten artyku? 1 2 3 4 5 (80 g?osów) Dzi? Micha? Lisiecki stara si? pozowa? na wydawc? tygodników ho?duj?cych konserwatywnym warto?ciom i pozycjonowa? si? po prawej stronie sceny politycznej, jednak sojusz z Jaros?awem Pachowskim jest najbardziej widocznym dowodem ?przefarbowania”, jakiego dokona? w ostatnich kilku latach. Twarz? Platformy Mediowej Point Group Polskie Media jest Micha? Lisiecki. Jego najwa?niejszym wspólnikiem jest 60-letni Jaros?aw Pachowski, pozostaj?cy w cieniu mened?er z peerelowskim rodowodem, któremu pod koniec lat 80. Laurki wystawiali oficerowie S?u?by Bezpieczeństwa, w ocenie których lojalnie wykonywa? ich polecenia. W III RP Pachowski najbardziej za? zas?yn?? przy okazji afery korupcyjnej Lwa Rywina. Jeden ze ?wiadków (Boles?aw Sulik, cz?onek rady nadzorczej Telewizji Polskiej) zeznaj?cych przed sejmow? komisj? ?ledcz? otwarcie sugerowa?, ?e wysy?anie ludzi z propozycjami korupcyjnymi ?to bardziej sposób my?lenia pana Pachowskiego”. Konserwatysta nieortodoksyjny Chocia? dzi? Micha? Lisiecki stara si? pozowa? na wydawc? tygodników ho?duj?cych konserwatywnym warto?ciom i pozycjonowa? si? po prawej stronie sceny politycznej, to jego sojusz z Pachowskim jest najbardziej widocznym dowodem ?przefarbowania”, jakiego dokona? Micha? Lisiecki w ostatnich latach. ?Jaros?aw Pachowski pozytywnie jest ustosunkowany do kontaktów ze S?u?b? Bezpieczeństwa, lojalnie wykonywa? stawiane przez nasz pion zadania operacyjne. Postawa moralno-etyczna bez zastrze?eń. Jednocze?nie informuj?, i? w przypadku przej?cia ww. do pracy za granic? istnieje mo?liwo?? przekazania J. Pachowskiego na kontakt Dep. I MSW” – czytamy w pi?mie z 15 pa?dziernika 1988 r., wys?anym przez p?k. Zbigniewa Kluczyńskiego, naczelnika wydzia?u III dep. III S?u?by Bezpieczeństwa do zast?pcy naczelnika wydzia?u X departamentu I SB. Jak na ironi? losu, wydzia? III SB zajmowa? si? nielegalnymi wydawnictwami podziemnymi, zasadniczo zwalczaniem opozycji. Departament I SB to za? nic innego jak peerelowski wywiad. P?k Kluczyński zaznacza w nim, ?e z Pachowskim by? ?utrzymywany kontakt operacyjny w czasie jego pracy w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Z dost?pnych obecnie materia?ów w IPN nie wynika jakie zadania wykonywa? on na polecenie S?u?by Bezpieczeństwa. Cz?owiek z nomenklatury Pachowski by? asystentem w Instytucie Fizyki PAN. By? równie? cz?onkiem komunistycznej PZPR. Gdy PRL chyli? si? ku upadkowi, Pachowski chcia? uda? si? na sta? na placówce dyplomatycznej w Brukseli. SB pozytywnie opiniowa?o jego kandydatur?, co wynika z wy?ej zacytowanego dokumentu. Rodzina Pachowskich pozostawa?a ju? od lat w kr?gu zainteresowania SB i ich lojalno?? wobec komunistycznej w?adzy musia?a nie budzi? w?tpliwo?ci. W tajnej notatce z 19 lipca 1988 r. SB zwróci?o uwag?, ?e jego ?ona, Ewa Pachowska utrzymywa?a w latach 1970–1973 kontakt z konsulem Hiszpanii. ?Kontakt figuranta zosta? zawieszony z Pachowskimi w zwi?zku z wyjazdem wym. za granic? w 1973 r”. – czytamy. 5 sierpnia 1988 r. nadesz?o pismo skierowane do p?k. Józefa D?browskiego (zast?pcy naczelnika wydzia?u X Departamentu I SB) od p?k. Floriana Uryzaja (naczelnika wydzia?u VI dep. III SB). ?Uprzejmie informuj?, ?e b?d?ce w naszym posiadaniu materia?y nr 67 906 dot. Ewy Pachowskiej nie stanowi? przeszkody w zatrudnieniu cz?onka jej rodziny za granic?”. W pi?mie z 19 wrze?nia 1988 r. do Edwarda Sabika z Ministerstwa Spraw Zagranicznych pp?k Janusz Wojciechowski informuje, ?e ?nie wnosi zastrze?eń w sprawie delegowania ob. Jaros?awa Pachowskiego s. Zdzis?awa na 6-miesi?czny sta? w Ambasadzie PRL w Brukseli”. Co ciekawe, w dokumentach SB znalaz?a si? równie? informacja nt. ojca Jaros?awa Pachowskiego – Zdzis?awa. Mia? on m.in. równie? utrzymywa? kontakt z sekretarzem misji, konsulem Hiszpanii. Jak wida?, SB mog?a dzi?ki temu przyjrze? si? ca?ej rodzinie i upewni? si? o jej lojalno?ci wobec partii i systemu. Menad?er lewicy Trudno ustali?, kiedy dok?adnie drogi Micha?a Lisieckiego i Jaros?awa Pachowskiego zesz?y si? po raz pierwszy. Zainteresowani na pytania ?Gazety Finansowej” nie odpowiedzieli. Na pewno prze?omowym momentem ich relacji by?a nominacja w kwietniu 2002 r. Pachowskiego (wówczas wiceprezesa TVP S.A.) na prezesa zarz?du Polkomtela, operatora telefonii komórkowej Plus GSM. Rz?dzi? wówczas Sojusz Lewicy Demokratycznej. G?ównymi akcjonariuszami Polkomtela by?y wówczas spó?ki Skarbu Państwa: m.in. PKN Orlen, KGHM, PSE. Micha? Lisiecki i jego spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Point Group w tym czasie wydawa?a niszowy miesi?cznik studencki ?Dlaczego?”. Dwa miesi?ce po nominacji magazyn Lisieckiego przyzna? Plus GSM nagrod? ?Studenckiego Produktu Roku 2002” w kategorii operator. Jednocze?nie w gazetce zaczynaj? pojawia? si? reklamy Plusa, co dla niszowego pisma ratuj?cego si? m.in. konkursami prezerwatyw (?Gumka Studenta”) i piwa by?o sporym zastrzykiem gotówki. Pachowskiemu nie zaszkodzi?o w karierze wymienianie jego nazwiska w kontek?cie afery Lwa Rywina (producent filmowy domaga? si? ?apówki 17 mln USD od Adama Michnika, naczelnego ?Gazety Wyborczej”, w zamian za korzystny dla jego wydawnictwa kszta?t ustawy). O Pachowskim zrobi?o si? jednak g?o?no za spraw? wycieku billingów Lwa Rywina, Roberta Kwiatkowskiego i W?odzimierza Czarzastego w?a?nie z kierowanej przez niego sieci. Niektórzy sugerowali, ?e by?o to na r?k? samemu prezesowi, którego rozmowy te? analizowali cz?onkowie sejmowej komisji ?ledczej. ?Ciekawo?? pos?a Jana Rokity wzbudzi?y cz?ste rozmowy telefoniczne mi?dzy Rywinem a Pachowskim. Prezes Polkomtela t?umaczy?, ?e by?y to kontakty s?u?bowe. Cho?, jak zastrzeg?, korci?o go, by zadzwoni? do producenta filmowego i porozmawia? o rozmowie nagranej przez redaktora naczelnego ?GW”. Pachowski nie umia? wyt?umaczy? niektórych po??czeń mi?dzy nim a Lwem Rywinem, które znalaz?y si? w materia?ach dostarczonych przez prokuratur? sejmowej komisji ?ledczej. ?Du?? cz??? przes?uchania zaj??y t?umaczenia Pachowskiego, ?e w TVP nie by?o korupcji” – pisa?o o przes?uchaniu Pachowskiego ??ycie Warszawy”. W grudniu 2005 r., po zwyci?skich przez PiS wyborach Pachowski zrezygnowa? ze swojego stanowiska w Polkomtelu. Uderzy?a w niego równie? publikacja raportu z weryfikacji Wojskowych S?u?b Informacyjnych (WSI). Wed?ug dokumentu Antoniego Macierewicza z Pachowskim mia? kontaktowa? si? niejaki A. Oskin, podejrzewany przez polskie s?u?by o prac? na rzecz s?u?b rosyjskich. ?Przy okazji WSI zgromadzi?y informacje na temat innych Rosjan, m.in. niejakiego A. Oskina. Panowa?a opinia, ?e Topa?ow i Oskin byli pracownikami radzieckich s?u?b specjalnych...

dogbrothers.pl Whois

Domain Name: DOGBROTHERS.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en